Other

2021 Subject Index

Viral Hepat J 2021;27(3):0-0

Acute viral hepatitis/Akut viral hepatit36
Alpha-fetoprotein/Alfa-fetoprotein49
Anti-HCV/Anti-HCV103
Anti-HIV/Anti-HIV103
Antiviral agents/Antiviral ajanlar136
Antiviral drugs/Antiviral ilaçlar159
Antiviral/Antiviral142
Awareness/Farkındalık80
Booster dose/Güçlendirici doz148
Children/Çocuklar148
Chronic HBV infection/Kronik HBV enfeksiyonu74
Chronic hepatitis B infection/Kronik hepatit B enfeksiyonu142
Chronic hepatitis B/Kronik hepatit B1, 53, 93
Chronic hepatitis C virüs/Kronik hepatit C virüs124
Chronic hepatitis C/Hepatit C49
Chronic hepatitis C/Kronik hepatit C42, 53
Chronic viral hepatitis C/Kronik viral hepatit C136
Clinical protocols/Klinik protokoller136
Coinfection/Koenfeksiyon31, 57
Community health/Toplum sağlığı98
Demography/Demografi109
Direct-acting antiviral agents/Direkt etkili antiviral ajanlar42, 124
Direct-acting antivirals/Direkt-etkili antiviraller49
Doppler ultrasonography/Doppler ultrasonografi93
Genotype/Genotip13, 19, 118
HBeAg negative chronic infection/
HBeAg negatif kronik enfeksiyon53
HbsAg/HBsAg103
HBV genome/HBV genomu153
HBV genotypes/HBV genotipleri131
HCV/HCV57
Hemophilia A/Hemofili A159
Hepatitis A virus/Hepatit A virüsü36
Hepatitis B infection/Hepatit B enfeksiyonu80
Hepatitis B virus/Hepatit B virüsü24, 36, 131, 153
Hepatitis B/Hepatit B13, 31, 63, 68, 89
Hepatitis C virus/Hepatit C virüs118
Hepatitis C virus/Hepatit C virüsü19, 24, 159
Hepatitis C/Hepatit C13, 31, 109
Hepatitis D/Hepatit D31
Hepatitis/Hepatit6, 98
Hepatocellular carcinoma/Hepatoselüler karsinoma49
HIV/HIV31, 57, 98
Human immunodeficiency virus/
İnsan immün yetmezlik virüsü24
Insulin resistance/İnsülin direnci89
Irregular migrant/Düzensiz göçmenler98
Ischemia modified albumin/albumin ratio/
İskemi modifiye albümin/albümin oranı53
Ischemia modified albümin/İskemi modifiye albümin53
Knowledge level/Bilgi düzeyi6
Knowledge level/Bilgi seviyesi63
Knowledge/Bilgi68
Ledipasvir/Ledipasvir124
Liver biopsy/Karaciğer biyopsisi1
Liver disease/Karaciğer hastalığı74
Metabolic syndrome/Metabolik sendrom89
Migrant health/Göçmen sağlığı98
Non-invasive fibrosis test/Non-invaziv fibrozis testi93
Non-invasive marker/Non-invaziv belirteç1
Nucleos(t)ide analog/Nükleoz(t)id analoğu142
Nucleot(s)ide analogues/Nükleot(z)id analogları153
Patient relative/Hasta yakını63
Patient’s relatives/Hasta yakınları6
Peginterferon/Peginterferon131
People who inject drugs/Damar içi madde kullanıcıları19
Perinatal outcomes/Perinatal sonuçlar103
Pregnancy/Gebelik103
Prevention/Önleme68
Real-life data/Gerçek yaşam verileri42
Resistant mutations/Dirençli mutasyonlar153
Risk factors/Risk faktörleri109
Risk perceptions/Risk algıları6
RT domain/RT alanı153
Seroprevalance/Seroprevalans103
Sofosbuvir/Sofosbuvir124
Stigma/Stigma80
Subtype/Subtip118
Tenofovir disoproxil fumarate/Tenofovir disoproksil fumarat142
Treatment response/Tedavi yanıtı131
Turkey/Türkiye109
Universal HBV vaccination/Evrensel HBV aşılaması148
Vaccination/Aşılama63
Viral load/Viral yük131
Vitamin D3 level/Vitamin D3 düzeyi74